Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Sailing Yacht

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Venice
Tài sản tốt nhất trong Venice
Tài sản rẻ nhất trong Venice

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Chi phí thấp trong Venice, Italy
Sailing Yacht

Cabin

Enjoy the beauties of Venice in an amazing wooden sailing boat docked in a private Island 15' far away from Piazza San Marco.