Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Kilimanjaro Malazi Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Moshi
Tài sản tốt nhất trong Moshi
Tài sản rẻ nhất trong Moshi

Nhất Tanzania
Tài sản tốt nhất trong Tanzania
Tài sản rẻ nhất trong Tanzania

Kilimanjaro Malazi Hostel

Nhà trọ

Homely friendly accomodation at the foot of Mount Kilimanjaro