Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hi-Haven Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Akosombo
Tài sản tốt nhất trong Akosombo
Tài sản rẻ nhất trong Akosombo

Nhất Ghana
Tài sản tốt nhất trong Ghana
Tài sản rẻ nhất trong Ghana

Một khái niệm mới về lòng hiếu khách
Hi-Haven Hotel

Khách sạn

Available: Bed, Breakfast, Restaurant and Mini Bar.